source: installer/resources/man/eepget.pl.1 @ 9dd1466

Last change on this file since 9dd1466 was 9dd1466, checked in by zzz <zzz@…>, 3 years ago

fix eepget man page formatting

  • Property mode set to 100644
File size: 2.7 KB
Line 
1.\"*******************************************************************
2.\"
3.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
4.\"
5.\"*******************************************************************
6.TH EEPGET 1 "26 stycznia 2017" "" I2P
7
8.SH NAZWA
9Eepget \- asystent pobierania I2P
10
11.SH STRESZCZENIE
12\fBeepget\fP [\fIopcje\fP]\fIURL\fP
13.br
14
15.SH OPIS
16.P
17Pobiera plik niezależnie przez HTTP. Zarówno transfery przez I2P i przez
18zwykły Internet są wspierane.
19.P
20Eepget pozwala poradzić sobie z powolnym lub niestabilnym połączeniem;
21jeżeli pobieranie nie powiedzie się z powodu problemu z połączeniem,
22zostanie ono wznowione (jeżeli opcja \-n jest aktywna). Jeżeli jest to
23wspierane przez serwer, eepget spróbuje pobrać plik od miejsca w którym
24pobieranie zostało przerwane.
25
26.SH OPCJE
27\fB\-c\fP
28.TP
29Clearnet (zwykły Internet). Nie używa proxy. To samo co \fB\-p\fP :0.
30.TP
31
32\fB\-e\fP etag
33.TP
34Ustawia wartość etag w nagłówku żądania.
35.TP
36
37\fB\-h\fP nazwa=wartość
38.TP
39Dodaje dowolny nagłówek żądania z podaną nazwą i wartością.
40.TP
41
42\fB\-l\fP długość_linii
43.TP
44Dostosowuje wyświetlanie postępu. \fB\ lineLen \fP jest długością (w znakach) jednej linii paska postępu. Domyślnie 40.
45.TP
46
47\fB\-m\fP rozmiar_znaku
48.TP
49Dostosowuje wyświetlanie postępu. \fB\ markSize \fP jest liczbą bajtów reprezentowanych przez jeden znak '#'. Domyślnie 1024.
50.TP
51
52\fB\-n\fP prób
53.TP
54Określa ile razy spróbować ponownie pobierania w przypadku niepowodzenia. Jeżeli ta opcja nie zostanie podana, eepget nie spróbuje ponownie.
55.TP
56
57\fB\-o\fP plik_wyjściowy
58.TP
59Określa plik wyjściowy do zapisu. Jeżeli ta opcja nie zostanie sprecyzowana, wyjściowa nazwa pliku będzie taka sama jak pierwotna z URL.
60.TP
61
62\fB\-p\fP proxy_host[:port]
63.TP
64Określa używane proxy I2P (eeproxy). Jeżeli port nie zostanie podany, eepget użyje 4444. Jeżeli ta opcja nie zostanie określona, eepget użyje 127.0.0.1:4444. Określ \fB\-c\fP lub \fB\-p\fP:0, aby wyłączyć eeproxy.
65.TP
66
67\fB\-t\fP sekundy
68.TP
69Określa limit czasu nieaktywności. Domyślnie 60 sekund.
70.TP
71
72\fB\-u\fP użytkownik
73.TP
74Ustawia nazwę użytkownika dla autoryzacji proxy (jeżeli konieczna).
75.TP
76
77\fB\-x\fP hasło
78.TP
79Ustawia hasło dla autoryzacji proxy (jeżeli konieczna). Jeżeli nazwa użytkownika jest określona, ale nie hasło, eepget zapyta o hasło.
80
81.SH "KOD WYJŚCIOWY"
82
83\fBeepget\fP kończy pracę z kodem zero po pomyślnym pobraniu i z kodem
84nie\-zerowym jeżeli wystąpiły problemy z pobieraniem.
85
86.SH "ZGŁASZANIE BŁĘDÓW"
87Prosimy zgłosić błąd na
88.UR https://trac.i2p2.de/
89stronie I2P trac
90.UE .
91
92.SH "ZOBACZ TAKŻE"
93\fBi2prouter\fP(1) \fBcurl\fP(1) \fBwget\fP(1)
94
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.