Changeset 50d93b19


Ignore:
Timestamp:
May 3, 2019 12:57:12 PM (2 years ago)
Author:
zzz <zzz@…>
Branches:
master
Children:
0147f00
Parents:
a39549a
Message:

regenerate tr man pages

Location:
installer/resources/man
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • installer/resources/man/eepget.tr.1

  ra39549a r50d93b19  
  44.\"
  55.\"*******************************************************************
  6 .TH EEPGET 1 "26 Ocak 2017" "" I2P
   6.TH EepGet 1 "26 Ocak 2017" "" I2P
  77
  88.SH AD
  9 Eepget \- I2P indirici
   9EepGet \- I2P indirici
  1010
  11 .SH SYNOPSIS
   11.SH ÖZET
  1212\fBeepget\fP [\fIoptions\fP]\fIURL\fP
  1313.br
  1414
  15 .SH DESCRIPTION
   15.SH AÇIKLAMA
  1616.P
  17 Download a file non\-interactively via HTTP. Transfers through both I2P and
  18 the regular Internet are supported.
   17HTTP üzerinden bir dosyayı etkileşimsiz olarak indirir. Hem I2P hem de
   18normal İnternet üzerinden aktarım yapılabilir.
  1919.P
  20 Eepget is able to cope with slow or unstable network connections; if a
  21 download is not successful because of a network problem, it will keep
  22 retrying until the whole file has been retrieved (if the \-n option is set).
  23 If supported by the remote server, eepget will instruct the server to
  24 continue the download from the point of interruption.
   20EepGet, yavaş ya da dengesiz ağ bağlantılarıyla başa çıkabilir. İndirme
   21işlemi bir ağ sorunu nedeniyle tamamlanamaz ise, dosya tamamen alınana kadar
   22(\-n seçeneği belirtilmiş ise) yeniden denenir. Uzak sunucu tarafından
   23destekleniyorsa, eepget sunucuya indirme işlemine kalınan noktadan devam
   24etme bilgisini verir.
  2525
  26 .SH OPTIONS
   26.SH AYARLAR
  2727\fB\-c\fP
  2828.TP
  29 Clearnet. Do not use a proxy. Same as \fB\-p\fP :0 .
   29Basit ağ. Vekil sunucu kullanılmaz. \fB\-p\fP ile aynı :0 .
  3030.TP
  3131
  3232\fB\-e\fP etag
  3333.TP
  34 Sets the etag value in the request headers.
   34İstek üst bilgilerindeki etag değerini ayarlar.
  3535.TP
  3636
  37 \fB\-h\fP name=value
   37\fB\-h\fP ad=değer
  3838.TP
  39 Adds an arbitrary request header with the given name and value.
   39Belirtilen ad ve değer için isteğe bağlı bir istek üst bilgisi ekler.
  4040.TP
  4141
  42 \fB\-l\fP lineLen
   42\fB\-l\fP SatırUzunluğu
  4343.TP
  44 Controls the progress display. \fB\ lineLen \fP is the length of one progress line in characters. The default is 40.
   44İlerleme çubuğunun görünümünü belirler. \fB\ SatırUzunluğu \fP karakter cinsinden bir ilerleme satırının uzunluğunu belirler. Varsayılan değer: 40.
  4545.TP
  4646
  47 \fB\-m\fP markSize
   47\fB\-m\fP İşaretBoyutu
  4848.TP
  49 Controls the progress display. \fB\ markSize \fP is the number of bytes one '#' character represents. The default is 1024.
   49İlerleme çubuğunun görünümünü belirler. \fB\ markSize \fP bir '#' karakterinin kaç bayt anlamına geleceğini belirler. Varsayılan değer: 1024.
  5050.TP
  5151
  52 \fB\-n\fP retries
   52\fB\-n\fP YenidenDenemeSayısı
  5353.TP
  54 Specify the number of times to retry downloading if the download isn't successful. If this option is not specified, eepget will not retry.
   54Tamamlanamayan indirmelerin kaç kez daha yeniden indirilmeye çalışılacağını belirler.  Bu seçenek belirtilmediğinde EepGet tamamlanmayan indirmeleri yeniden indirmeyi denemez.
  5555.TP
  5656
  57 \fB\-o\fP file
   57\fB\-o\fP Dosya
  5858.TP
  59 Sets the output file to write to. If this option is not given, the output filename will be determined by the URL.
   59Yazılacak çıkış dosyasını belirler. Bu seçenek belirtilmediğinde, çıkış dosyasının adı İnternet adresine göre belirlenir.
  6060.TP
  6161
  62 \fB\-p\fP proxy_host[:port]
   62\fB\-p\fP VekilSunucu[:KapıNumarası]
  6363.TP
  64 Specify an I2P proxy server (eeproxy) to use. If the port is not specified, eepget will use 4444. If this option is not specified, eepget will use 127.0.0.1:4444. Specify \fB\-c\fP or \fB\-p\fP :0 to disable the eeproxy.
   64Kullanılacak bir I2P vekil sunucusunu (eeproxy) belirler. Kapı numarası belirtilmediğinde eepget 4444 numaralı kapıyı kullanır. Bu seçenek belirtilmediğinde EepGet 127.0.0.1:4444 değerini kullanır. eeproxy seçeneğini devre dışı bırakmak için \fB\-c\fP ya da \fB\-p\fP:0 kullanın.
  6565.TP
  6666
  67 \fB\-t\fP seconds
   67\fB\-t\fP saniye
  6868.TP
  69 Sets the inactivity timeout. The default is 60 seconds.
   69Etkinlik olunmayan süre zaman aşımı değeri. Varsayılan değer 60 saniye.
  7070.TP
  7171
  72 \fB\-u\fP username
   72\fB\-u\fP kullanıcı adı
  7373.TP
  74 Sets the username for proxy authorization, if required.
   74Gerekiyorsa, vekil sunucu kimlik doğrulaması için kullanılacak kullanıcı adı
  7575.TP
  7676
  77 \fB\-x\fP password
   77\fB\-x\fP parola
  7878.TP
  79 Sets the password for proxy authorization, if required. If a username is specified but not a password, EepGet will prompt for the password.
   79Gerekiyorsa, vekil sunucu kimlik doğrulaması için kullanılacak parola. Bir kullanıcı adı belirtilmiş ancak parola belirtilmemiş ise EepGet parolayı sorar.
  8080
  81 .SH "EXIT STATUS"
   81.SH "ÇIKIŞ DURUMU"
  8282
  83 \fBeepget\fP exits with status zero upon successful transfer and non\-zero if
  84 there were problems with the download.
   83\fBeepget\fP aktarım sorunsuz tamamlandığında çıkış durumu sıfır olur. İndirme
   84sırasında sorun çıkarsa değer sıfırdan farklı olur.
  8585
  86 .SH "REPORTING BUGS"
  87 Please enter a ticket on
   86.SH "HATA BİLDİRİMİ"
   87Lütfen
  8888.UR https://trac.i2p2.de/
  89 the I2P trac page
   89I2P trac sayfasından
  9090.UE .
   91bir destek
   92çağrısı gönderin
  9193
  92 .SH "SEE ALSO"
   94.SH "DİĞER BİLGİLER"
  9395\fBi2prouter\fP(1)  \fBcurl\fP(1)  \fBwget\fP(1)
  9496
 • installer/resources/man/i2prouter-nowrapper.tr.1

  ra39549a r50d93b19  
  77
  88.SH AD
  9 i2prouter\-nowrapper \- start the I2P router
   9i2prouter\-nowrapper \- I2P yönelticiyi başlatır
  1010
  11 .SH SYNOPSIS
   11.SH ÖZET
  1212\fBi2prouter\-nowrapper\fP
  1313.br
  1414
  15 .SH DESCRIPTION
  16 Start the I2P router, without the service wrapper.  This means the router
  17 will not restart if it crashes.  Also, it will use the default memory size,
  18 which may not be enough for I2P.
   15.SH AÇIKLAMA
   16I2P yönelticiyi hizmet kapsayıcı olmadan başlatır. Bu durumda, yöneltici
   17çökerse yeniden başlatılmaz. Ayrıca I2P için yeterli olmayabilecek şekilde
   18varsayılan bellek boyutu kullanılır.
  1919.P
  20 You should really use the \fBi2prouter\fP(1)  script instead.  There are no
  21 options.  To stop the router, use your browser to access
   20Bunun yerine \fBi2prouter\fP(1)  betiğini kullanmalısınız.  Herhangi bir
   21seçenek yoktur.  Yönelticiyi durdurmak için web tarayıcınızdan
  2222.UR http://localhost:7657/
  23 the router console
   23yöneltici konsolunu
  2424.UE .
   25açın.
  2526
  26 .SH "REPORTING BUGS"
  27 Please enter a ticket on
   27.SH "HATA BİLDİRİMİ"
   28Lütfen
  2829.UR https://trac.i2p2.de/
  29 the I2P trac page
   30I2P trac sayfasından
  3031.UE .
   32bir destek
   33çağrısı gönderin
  3134
  32 .SH "SEE ALSO"
   35.SH "DİĞER BİLGİLER"
  3336\fBi2prouter\fP(1)
 • installer/resources/man/i2prouter.tr.1

  ra39549a r50d93b19  
  1 .TH I2PROUTER 1 "January 26, 2017" "" "I2P"
   1.\"*******************************************************************
   2.\"
   3.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
   4.\"
   5.\"*******************************************************************
   6.TH I2PROUTER 1 "26 Ocak 2017" "" I2P
  27
  3 .SH NAME
  4 i2prouter \- start and stop the I2P router
   8.SH AD
   9i2prouter \- I2P yönelticisini başlatır ve durdurur
  510
  6 .SH SYNOPSIS
  7 .B i2prouter
  8 .RI { console | start | stop | graceful | restart | condrestart | status | dump | install | remove }
   11.SH ÖZET
   12\fBi2prouter\fP
   13{\fIconsole\fP|\fIstart\fP|\fIstop\fP|\fIgraceful\fP|\fIrestart\fP|\fIcondrestart\fP|\fIstatus\fP|\fIdump\fP|\fIinstall\fP|\fIremove\fP}
  914.br
  1015
  11 .SH DESCRIPTION
  12 Control the I2P service.
   16.SH AÇIKLAMA
   17I2P hizmerini denetler.
  1318
  14 .B
  15 .IP console
  16 Runs I2P as a console application under the current user.
   19.IP \fBconsole\fP
   20I2P yönelticisini geçerli kullanıcı altında bir konsol uygulaması olarak
   21çalıştırır.
  1722
  18 .B
  19 .IP start
  20 Starts the I2P service.
   23.IP \fBstart\fP
   24I2P hizmetini başlatır.
  2125
  22 .B
  23 .IP stop
  24 Stops the I2P service.
   26.IP \fBstop\fP
   27I2P hizmetini durdurur.
  2528
  26 .B
  27 .IP restart
  28 Stops the I2P service and then starts it.
   29.IP \fBrestart\fP
   30I2P hizmetini durdurur ve yeniden başlatır.
  2931
  30 .B
  31 .IP condrestart
  32 Restart the I2P service only if it is already running.
   32.IP \fBcondrestart\fP
   33Yalnız zaten çalışıyorsa I2P hizmetini yeniden başlatır.
  3334
  34 .B
  35 .IP graceful
  36 Stop I2P gracefully (may take up to 11 minutes)
   35.IP \fBgraceful\fP
   36I2P yönelticiyi uygun şekilde durdurur (11 dakika kadar sürebilir)
  3737
  38 .B
  39 .IP install
  40 Install initscript to start I2P automatically when the system boots.
   38.IP \fBinstall\fP
   39Sistem açılırken I2P yönelticiyi otomatik yükleyecek başlatma betiğini
   40kurar.
  4141
  42 .B
  43 .IP remove
  44 Uninstall initscript that was installed with \fBinstall\fP
   42.IP \fBremove\fP
   43\fBinstall\fP ile kurulmuş başlatma betiğini kaldırır
  4544
  46 .B
  47 .IP status
  48 Prints whether the I2P service is running.
   45.IP \fBstatus\fP
   46I2P hizmetinin çalışıp çalışmadığını yazar.
  4947
  50 .B
  51 .IP dump
  52 Dumps the current threads into \fBwrapper.log\fP.
   48.IP \fBdump\fP
   49Geçerli işlemi \fBwrapper.log\fP içine kaydeder.
  5350
  54 .SH "REPORTING BUGS"
  55 Please enter a ticket on
   51.SH "HATA BİLDİRİMİ"
   52Lütfen
  5653.UR https://trac.i2p2.de/
  57 the I2P trac page
   54I2P trac sayfasından
  5855.UE .
   56bir destek
   57çağrısı gönderin
  5958
  60 .SH "SEE ALSO"
  61 .BR i2prouter-nowrapper (1)
   59.SH "DİĞER BİLGİLER"
   60\fBi2prouter\-nowrapper\fP(1)
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.